2017 ICCV 行人检索/重识别 接受论文汇总

2017 ICCV 行人检索/重识别 接受论文汇总

ICCV 接受论文网址(含title): iccv2017.thecvf.com/pro


  • Oral: 无  • Spotlight: (2篇)

467. Unlabeled Samples Generated by GAN Improve the Person Re-Identification Baseline in Vitro Zhedong Zheng; Liang Zheng; Yi Yang


2101. SVDNet for Pedestrian Retrieval Yifan Sun; Liang Zheng; Weijian Deng; Shengjin Wang  • Poster: (16篇)

23. HydraPlus-Net: Attentive Deep Features for Pedestrian Analysis Xihui Liu; Haiyu Zhao; Maoqing Tian; Lu Sheng; Jing Shao; Shuai Yi; Junjie Yan; Xiaogang Wang


216. Neural Person Search Machines Hao Liu; Jiashi Feng; Zequn Jie; Karlekar Jayashree; Bo Zhao; Meibin Qi; Jianguo Jiang; Shuicheng Yan


351. SHaPE: A Novel Graph Theoretic Algorithm for Making Consensus-Based Decisions in Person Re-Identification Systems Arko Barman; Shishir K. Shah


378. Cross-View Asymmetric Metric Learning for Unsupervised Person Re-Identification Hong-Xing Yu; Ancong Wu; Wei-Shi Zheng


591. Spatio-Temporal Person Retrieval via Natural Language QueriesMasataka Yamaguchi; Kuniaki Saito; Yoshitaka Ushiku; Tatsuya Harada


920. A Two Stream Siamese Convolutional Neural Network for Person Re-Identification Dahjung Chung; Khalid Tahboub; Edward J. Delp


921. Learning View-Invariant Features for Person Identification in Temporally Synchronized Videos Taken by Wearable Cameras Kang Zheng; Xiaochuan Fan; Yuewei Lin; Hao Guo; Hongkai Yu; Dazhou Guo; Song Wang


938. Efficient Online Local Metric Adaptation via Negative Samples for Person Re-Identification Jiahuan Zhou; Pei Yu; Wei Tang; Ying Wu


983. Stepwise Metric Promotion for Unsupervised Video Person Re-Identification Zimo Liu; Dong Wang; Huchuan Lu


1060. RMPE: Regional Multi-Person Pose Estimation Hao-Shu Fang; Shuqin Xie; Yu-Wing Tai; Cewu Lu


1556. Deeply-Learned Part-Aligned Representations for Person Re-Identification Liming Zhao; Xi Li; Yueting Zhuang; Jingdong Wang


1735. Pose-Driven Deep Convolutional Model for Person Re-Identification Chi Su; Jianing Li; Shiliang Zhang; Junliang Xing; Wen Gao; Qi Tian


2120. Dynamic Label Graph Matching for Unsupervised Video Re-Identification Mang Ye; Andy J. Ma; Liang Zheng; Jiawei Li; Pong C. Yuen


2485. Jointly Attentive Spatial-Temporal Pooling Networks for Video-Based Person Re-Identification Shuangjie Xu; Yu Cheng; Kang Gu; Yang Yang; Shiyu Chang; Pan Zhou


2530. RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification Ancong Wu; Wei-Shi Zheng; Hong-Xing Yu; Shaogang Gong; Jianhuang Lai


2788. Multi-Scale Deep Learning Architectures for Person Re-Identification Xuelin Qian; Yanwei Fu; Yu-Gang Jiang; Tao Xiang; Xiangyang Xue


更多相关文章:

编辑于 2018-01-28

文章被以下专栏收录