JS单例模式实现ES5/ES6【前端面试题复盘】

JS单例模式实现ES5/ES6【前端面试题复盘】

文章来自我的blog -->YuArtian/blog
欢迎来访~留下你的小星星或者在issue里回复我吧!让我知道你曾来过。。。

实现一个 Storage

实现Storage,使得该对象为单例,基于 localStorage 进行封装。实现方法 setItem(key,value) 和 getItem(key)

首先,什么是单例模式。。。

定义

确保一个类仅有一个实例,并提供一个访问它的全局访问点。

应用场景

比如说线程池,全局缓存等。 window 对象就是一个单例。这种只需要一个对象的就用单例模式。

--> 回到题目

 1. ES5
function StorageSingleton () {}
StorageSingleton.prototype.getItem = function (key){
  return localStorage.getItem(key)
}
StorageSingleton.prototype.setItem = function (key, value) {
  return localStorage.setItem(key, value)
}

var Storage = (function(){
  var instance
  return function(){
    return instance || instance = new StorageSingleton()
  }
})()
var a = new Storage()
var b = new Storage()
a === b // true
a.setItem('a','a')
b.getItem('a') // 'a'

 

2. ES6

class Storage {
  constructor(){
    if(!Storage.instance){
      Storage.instance = this
    }
    return Storage.instance
  }
  getItem (key) {
    return localStorage.getItem(key)
  }
  setItem (key, value) {
    return localStorage.setItem(key, value)
  }
}
let a = new Storage()
let b = new Storage()
a === b // true
a.setItem('a','a')
b.getItem('a') // 'a'

编辑于 2019-01-15

文章被以下专栏收录